شرایط گارانتی

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

1-خدمات گارانتی شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر به مدت یک سال می باشد ولی ضمانتنامه در شرایط زیر قابل اجراء نیست:

الف- صدمات ناشی از حمل و نقل، نوسانات برق و آتش سوزی یا حرارت زیاد، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده، گرد و غبار شدید، رعد و برق، حوادث طبیعی، ضربه و استفاده غلط یا بی توجهی به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه

ب- دستگاههایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند.

ت- هرگونه جابجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت

ج- مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشند.

چ- استفاده نادرست از دستگاه یا دستکاری دستگاه توسط اشخاصی به غیر از نمایندگان شرکت.

خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه می باشد.